A termelésellenőrzés története

A tejtermelés-ellenőrzés jelenlegi helyzetének bemutatásához célszerű az előzmények rövid áttekintése. Az 1980-as évek végén a szarvasmarhák teljesítményvizsgálatát, törzskönyvezését, származási igazolásaik kiállítását az állattenyésztő vállalatok végezték. A tenyésztésszervezés rendszere azonban a rendszerváltás okozta társadalmi-gazdasági folyamatok következtében az 1990-es évek elejére ellehetetlenült, az állattenyésztő vállalatok egy része csődhelyzetbe került, ezért a teljesítményvizsgálati tevékenységgel felhagytak, és anyagi-szervezési okokból szünetelt az országos adatbázis működtetése. A szarvasmarha-tenyésztés és -törzskönyvezés helyzetének további romlását megakadályozandó, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 1992. január 1-jétől államigazgatási felügyelet alá vonta mind a hat állattenyésztő vállalatot, majd 1992 júliusában megalapította az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalatot (ÁTV) gödöllői központtal, országos hatáskörrel. Az ÁTV fő feladatai a következők voltak:

 • a tejelő szarvasmarha-állományok nyilvántartása és törzskönyvezése;
 • a termelési tulajdonságok vizsgálata (termelésellenőrzés, tejvizsgálat);
 • a gyűjtött adatok elsődleges feldolgozása, országos adatbankba továbbítása;
 • a feldolgozott adatok alapján információszolgáltatás a tenyésztő gazdaságok számára.

Alapvető elvárás volt, hogy a vállalat egységes elvek és módszerek szerint végezze tevékenységét az ország területén.
Az FM vezetésének egy későbbi döntése alapján az ÁTV 1993. december 31-i fordulónappal 100%-os állami tulajdonú kft.-vé alakult át a társasági és a privatizációs törvények előírásai szerint.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alkotta meg azokat a kereteket, amelyek meghatározzák a tenyésztésszervezés jelenleg is működő struktúráját és rendszerét.
A jogszabály a tenyészállatok teljesítményvizsgálatával és tenyészértékbecslésével kapcsolatban megszabta, hogy a teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket, mint állami feladatot, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) végezze. Rendelkezett továbbá a teljesítményvizsgálatok egységes módszerre épülő végrehajtásáról is. A törvény értelmében a tenyésztési hatóság (OMMI) ellenőrzése mellett elismert tenyésztőszervezetet is meg lehetett bízni a teljesítményvizsgálatok végzésével. A megbízás birtokában a tenyésztőszervezet, amennyiben nem rendelkezett a teljesítményvizsgálat végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, a feladat ellátására felkérhetett más, arra felkészült és alkalmas szervezetet. Így kapott az ÁTV, majd annak jogutódja, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (ÁT Kft.) az elismert tenyésztőszervezetektől megbízást az egész országra kiterjedő szarvasmarha-teljesítményvizsgálat elvégzésére.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, valamint az arra épülő jogszabályok, többek között a földművelésügyi miniszter 32/1994. (VI.28.) rendelete, előírták, hogy a teljesítményvizsgálatokra vonatkozó részletes előírásokat a Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban Kódex) tegyék közzé. A Kódex első kiadása 1995. július 1-jén lépett hatályba. Ezt követően többször felülvizsgálták és módosították, de a tejtermelés-ellenőrzésre vonatkozó előírások alapvetően nem változtak. A Kódexben foglaltaknak megfelelően a tenyésztőszervezetek Magyarországon az “A” típusú termelésellenőrzést fogadták el hivatalos ellenőrzésként. Ez azt jelentette, hogy a teljesítményvizsgálatot az ellenőrző szervezet erre  kiképzett szakemberei végezték. A tejmintavétel gyakorisága alapján az “A” típusú ellenőrzés két módszerét alkalmazták. Az “A4” módszer szerint a termelésellenőrzési napokon minden fejésnél mintát kellett venni. (Így 28–34 napos intervallumban, évente 11-12 ellenőrzésre, 24 órán belül pedig a napi fejések számával megegyező tejmérésre és mintavételre került sor.)  Az “Av” módszer ún. váltakozó mintavételt (tehát évente 11-12 alkalommal, 28–34 napos intervallumban, 24 órán belül az üzemi fejések számával megegyező gyakoriságú tejmérést) jelentett, de havonként váltakozva, páratlan hónapban reggeli, páros hónapban esti mintavétellel.

Napjainkban is az elismert tenyésztőszervezetek (Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete [HFTE], Magyartarka Tenyésztők Egyesülete [MTE], Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete [KTFTE]) bízzák meg társaságunkat a tejtermelés-ellenőrzéssel. A vizsgálat módszereinek vonatkozásában azonban a Kódex helyett már az Állattenyésztési Teljesítményvizsgálatok Harmonizációjáért Felelős Nemzetközi Szervezetnek (International Committee for Animal Recording [ICAR]), az Európai Unió tudományos referenciaszervezetének az előírásai mérvadók.

Teljesítményvizsgáló szervezetünk a tenyésztőkkel, termelőkkel egyedi szerződéseket köt, melyek alapján szolgáltatási díj ellenében végzi tevékenységét. A tenyésztők szabadon megválaszthatják, hogy a termelésellenőrzésre melyik ellenőrzési módszer szerint kerüljön sor. Az ICAR és a tenyésztőszervezetek tenyésztési programja szabályozza, hogy a kiválasztott ellenőrzési módszert milyen gyakorisággal és milyen feltételekkel lehet megváltoztatni. Korábban inkább az “Av” módszer terjedt el a tenyésztők körében az előbbiekben ismertetett két módszer közül. Ebben meghatározó szempont volt az ellenőrzési díj összege. Nyilvánvaló, hogy a több minta vétele, szállítása, vizsgálata és a hozzájuk kapcsolódó adatfeldolgozás nagyobb költséget jelentett, ebből eredően az “A4″módszer díjtétele magasabb volt. Ezért azt elsősorban azok a tenyésztők választották, akik bikanevelő tehenek célpárosításával, tenyészbika-előállítással  foglalkoztak.

A jogszabályi és a tenyésztési programok változása miatt a tejtermelés-ellenőrzés módszerei mára lényegesen egyszerűbbé váltak. “A” és “C” típusú ellenőrzést végzünk; e kódok a teljesítményvizsgálat felelősségi viszonyait rögzítik. Az első esetben a teljesítményvizsgáló szervezet munkatársa, míg a másodikban a teljesítményvizsgáló szervezet és a tenyésztő váltakozva veszi a mintát és méri a tejmennyiséget. Mintavételre többször (a fejések számával megegyező számban) vagy egyszer (minden esetben a reggeli napszakban) kerülhet sor a termelésellenőrzési napokon. Az utóbbi esetben korrekciós faktorok segítségével kapjuk meg a napi termelést reprezentáló értékeket. A teljesítményvizsgálatok közötti időintervallum 22–37 nap. A “C” típusú ellenőrzés esetében évente legalább kétszer a teljesítményvizsgáló szervezet végzi az ellenőrzést.

Érdemes kitérni az adatgyűjtés és -feldolgozás terén végbement változásokra is. Az állattenyésztési törvény előírása alapján a tenyésztési hatóság (korábban az OMMI, jelenleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal [NÉBIH]) országos állattenyésztési adatbankot hozott létre és tart fenn, illetve ellátja az adatok tárolásának és feldolgozásának feladatát. A teljesítményvizsgáló szervezet az 1990-es évek első felében teljes körű adatgyűjtést végzett. Nemcsak a termelési, de a tenyésztési adatokat (termékenyítések, ellések, holtellések, vetélések, kiesések, új felvételek) is rögzítette, és továbbította őket az ún. Központi Adatbázisba. Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) bevezetése, majd országosan megbízható működtetésének megteremtése óta az ellési (kivéve a holtellési és a vetélési), valamint a kiesési adatokat a tenyésztők maguk jelentik be az ENAR-ba. A Termékenyítési Rendszer (TER) elindításával a termékenyítési adatok egy új alrendszer keretében kerülnek be a központi adatbázisba.

Teljesítményvizsgáló szervezetünk a tejtermelés-ellenőrzés során alapadatokat rögzít (tenyészet, egyedazonosító, napszak, tejmennyiség, tejvizsgálati adatok: tejzsír, tejfehérje, tejcukor, szomatikus sejtszám), ezeket küldjük el a Központi Adatbázisba. Az adatok feldolgozása és a hivatalos adatközlés a Központi Adatbázisból történik. Igyekszünk az adatgyűjtési rendszerünket folyamatosan korszerűsíteni. A kezdetben papíralapú bizonylatokkal végzett adatgyűjtésről áttérve, mára egy kézi számítógépes, gyors és megbízható adatfelvételi rendszert fejlesztettünk ki. A ládán belüli pozíción alapuló tejminta-azonosítást vonalkódos tejminta-azonosítással váltottuk fel. A kézi számítógépes tejtermelési adatrögzítés lehetővé teszi a fejés pontos időpontjának nyilvántartását. Az utóbbi években egyre több telepen vezették be a háromszori-négyszeri fejést, ezért adatgyűjtő rendszerünket felkészítettük akár a napi hatszori fejési adatok rögzítésére is. A Központi Adatbázis azonban jelenleg ezeket az adatokat csak korrekciós faktorok alkalmazásával képes befogadni.

Az előbbiekkel párhuzamosan az ellenőrzött telepeken is jelentős változások következtek be. Sok helyen hajtottak végre telepi rekonstrukciót, új, korszerű, nagy kapacitású fejőházak épültek. Az új fejőrendszerek már beépített tejmennyiségmérővel és mintavevővel rendelkeznek. A jól működő, rendszeresen karbantartott rendszerekből a termelésellenőrzés során az adatok átvehetők, ami egyszerűsíti a folyamatot. Sajnos e tekintetben azonban vegyes a kép, mert a rendszerek hitelesítése és karbantartása gyakran elmarad, így az adatátvétel (leggyakrabban állatazonosítási problémák miatt) nem hajtható végre.

Egyre több telepen használnak telepirányító programot. Egy naprakészen karbantartott telepi adatbázisból a termelésellenőrzéshez szükséges adatok ugyancsak átvehetők elektronikusan, ezzel is csökkentve a hibalehetőségeket, továbbá meggyorsítva az adatgyűjtést és -feldolgozást. A számítógéppel, internetkapcsolattal rendelkező telepek elektronikus formában kapják meg a feldolgozott adatokat, illetve a teljesítményvizsgáló szervezet honlapjáról is letölthetik azokat.

Adatkezelési tájékoztató az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. partnerei részére

(Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. október 11-jétől érvényes.)

Bevezetés

Társaságunk a partnereivel történő kapcsolattartása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy részükre minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthasson. Jelen Adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célokra használjuk fel és miként kezeljük őket, valamint azt, hogy milyen lehetőségek állnak személyes adataikkal kapcsolatban az Önök rendelkezésére.

A személyes adatok megfelelő védelme, valamint az azokhoz való illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás (adatvédelmi incidens) megakadályozása érdekében az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az Önök személyes adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól.

Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. teljes mértékben megfelel a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) Általános Adatvédelmi Rendeletében (2016/679 rendelet a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [angolul General Data Protection Regulation, GDPR]) foglaltakra.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a GDPR alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
Székhely, levelezési cím: 2100, Gödöllő, Dózsa György út 58.
Adószám: 10926060-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-068161
Képviselő: Kövesdi Zsolt

 

E-mail cím: atkft@atkft.hu
Honlap: www.atkft.hu
Telefonszám: +36 20 406-7084
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@atkft.hu

 

Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési irányelvek

Kijelentjük, hogy a személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbi elvekre:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az általunk kezelt személyes adatok

1. Szerződött partnerek, megrendelők, szállítók, szolgáltatók adatai, illetve azok természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

Cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, szolgáltatóként szerződött partner nevét, adóazonosító jelét, adószámát, cégjegyzékszámát, lakcímét, székhelyének, telephelyének címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapcímét, bankszámlaszámát, ENAR-kódját, ügyfélregisztrációs számát, illetve tenyészetazonosító kódját.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi vagy természetes személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Ezen adatkezelés jogalapja a szerződő partner vagy az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adatfeldolgozással foglalkozó munkavállalói.
 • A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig).

2. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelt adatok

Cégünk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként, szolgáltatóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek adatait, illetve a jogi személyek kapcsolattartóinak törvényben meghatározott adatait.

 • Szerződött természetes személy esetén a kezelt adatok köre: név, adóazonosító jel, adószám, cégjegyzékszám, lakcím, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám, ENAR-kód, ügyfélregisztrációs szám, tenyészetazonosító kód.
 • Szerződött jogi személy kapcsolattartói esetén a kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adatfeldolgozással foglalkozó munkavállalói.

3. Közösségi irányelvek/Adatkezelés a Társaság Facebook-oldalán

 • A Társaság programjai, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook-oldalt tart fenn.
 • A  Társaság Facebook-oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 • A Társaság Facebook-oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.
 • A Társaság nem felel a Facebook-felhasználók által közzétett, jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook-működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

4. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatok

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kizárólag képrögzítést tesz lehetővé, hangot nem rögzít. Ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése és az érintett hozzájárulása.

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről minden bejáratnál jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. Ez a figyelmeztető felirat tájékoztatást nyújt a Társaság területére belépőknek az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a részletes adatkezelési tájékoztatás elérhetőségéről.
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére bemegy.

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 7 munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 7  munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például az orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

Adatfeldolgozók megnevezése

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatást) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó a következő:

Innobile Informatikai Kft.
Székhely: 1222 Budapest, Egri utca 10.

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: 

Ez az adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a küldemények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a küldeményeket.

E szolgáltató a következő:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Tájékoztatáskéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk mely adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, a döntésről pedig tájékoztatjuk Önt.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, az alábbi elérhetőségek egyikére küldött kérelmében, írásban értesítse cégünket. Így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

E-mail: adatvedelem@atkft.hu
Cím: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 58.

Amennyiben megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, arról az alábbi elérhetőségek valamelyikén értesítheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot:

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési tájékoztatónk PDF formátumban letölthető << ITT >>