Adatkezelési tájékoztató

az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. partnerei részére

(Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. augusztus 30. napjától érvényes.)

Bevezetés:

Társaságunk a partnereivel történő kapcsolattartás során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy részükre minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthasson.

Jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célokra használjuk fel, hogyan kezeljük azokat, illetve, hogy milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az Ön adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól.

Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Cégnév: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
Székhely, levelezési cím: 2100, Gödöllő, Dózsa György u. 58.
Adószám: 10926060-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-068161
Képviselő: Kövesdi Zsolt

 

E-mail cím: atkft@atkft.hu
Honlap: www.atkft.hu
Telefonszám: +36-20-406-7084
adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@atkft.hu

 

Fogalommeghatározások:

 • GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési irányelvek:

Kijelentjük, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük a személyes adatok kezelését és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az általunk kezelt személyes adatok:

1. Szerződött partnerek, megrendelők, szállítók, szolgáltatók adatainak kezelése, nyilvántartása, illetve azok természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:

Cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, szolgáltatóként szerződött partner nevét, adóazonosító jelét, adószámát, cégjegyzékszámát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, ENAR kódját, ügyfélregisztrációs számát, tenyészetazonosító kódját.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi vagy természetes személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: a szerződő partner, vagy az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adatfeldolgozással foglalkozó munkavállalói.
 • A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

2. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelt adatok:

Cégünk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként, szolgáltatóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek adatait, illetve a jogi személyek kapcsolattartóinak törvényben meghatározott  adatait.

 • Szerződött természetes személy esetén a kezelt adatok köre: név, adóazonosító jel, adószám, cégjegyzékszám, lakcím, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám, ENAR kód, ügyfélregisztrációs szám, tenyészetazonosító kód.
 • Szerződött jogi személy kapcsolattartóinak esetén a kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adatfeldolgozással foglalkozó munkavállalói.

3. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán:

 • A Társaság programjai, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
 • A  Társaság Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 • A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 • A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel  semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

4. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés:

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kizárólag képrögzítést tesz lehetővé, hangot nem rögzít. Ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről minden bejáratnál jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ez a figyelmeztető felirat tájékoztatást nyújt a Társaság területére belépőknek az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a részletes adatkezelési tájékoztatás elérhetőségéről.
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 7 (hét) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított hét munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1. Társaságunk IT szolgáltatója:

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

7even Webfejlesztő és Online marketing Ügynökség
Cím:1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H. Kelen irodaház, 108. iroda

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: 

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a küldemények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a küldeményeket.

Ezen szolgáltató a következő:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, a döntésről pedig tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket írásban az alábbi elérhetőségek egyikére küldött kérelmében, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyre álljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 • e-mailben: adatvedelem@atkft.hu
 • postai úton: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 58.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési tájékoztatónk letöltése PDF formátumban << ITT >>

Az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódó Panaszkezelési szabályzet letöltése PDF formátumban <<ITT>>